Dit is de privacyverklaring van Slimvitaal B.V. gevestigd op Eosstraat 476 te Amsterdam,  KvK-nummer 78490189. Deze privacyverklaring is tevens van toepassing op de websites van Slimvitaal: www.slimvitaal.nl en parkinson-wat.nu.

Waarom deze privacyverklaring?

Bij Slimvitaal hechten we veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we informatie over welke gegevens we verzamelen, wat we daar mee doen, hoe we met uw gegevens omgaan en hoe lang de gegevens bewaard worden. Tevens kunt u hier terugvinden hoe u invloed kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens door Slimvitaal. Vanzelfsprekend gaat Slimvitaal uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en leeft Slimvitaal de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens na.

Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vindt u altijd op onze website. Tevens sturen we, bij fundamentele wijzigingen, altijd een update via de bij ons bekende e-mailadressen.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt en hoe lang worden de gegevens bewaard?

Slimvitaal verwerkt persoonsgegevens indien u deelneemt aan een van onze activiteiten, zich aanmeldt bij een van onze groepstrainingen, gebruik maakt van een van onze producten of diensten, bij het bezoeken van een van onze websites en voor verstrekking van onze nieuwsbrief.

Voor het bovengenoemde hebben wij persoonsgegevens nodig. Volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot uw persoon te herleiden zijn. Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens.

Deelname aan activiteiten, aanmelding bij groepstrainingen en gebruik van onze producten of diensten

Bij deelname aan de activiteiten van Slimvitaal, aanmelding voor een van onze groepstrainingen of gebruik van een van onze producten of diensten verwerken wij uw voor- en achternaam, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres en voor welke organisatie u werkzaam bent. De gegevens worden tot drie jaar na deelname of gebruik van ons product of dienst bewaard.

Gegevens van onze websitebezoekers

Van bezoekers van onze website worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die u onder meer zelf verstrekt, zoals uw e-mailadres en naam.

Daarnaast gebruiken wij functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het eerste bezoek aan een website worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website kan functioneren. De analytische cookies verzamelen gegevens met betrekking tot het gebruik van de website, zoals de datum en duur van uw bezoek, doorverwijzende en binnenkomende websites en klikgedrag. Hiervoor gebruiken we Google-Analytics-cookies waarbij uw gegevens (IP-adres) worden geanonimiseerd. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics-cookies. De functionele en analytische cookies worden standaard na twee jaar verwijderd. Mocht u de cookies eerder willen verwijderen, dan kan dat via de instellingen in uw browser.

Onze websites bevatten links naar andere externe websites. Onze privacyverklaring is niet van toepassing op de externe websites.

Dienstverlening

Slimvitaal verwerkt uw gegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren. Voor de registratie van de afgenomen dienst, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. De persoonsgegevens die op basis van dit doel worden verzameld hebben als grondslag de uitvoering van een overeenkomst. De gegevens die in dit kader worden verwerkt, kennen een bewaartermijn van 7 jaar.

Informeren

Slimvitaal verwerkt uw gegevens om u hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Ook ontvangt u informatie over gelijksoortige producten en diensten van Slimvitaal, zoals bijvoorbeeld nieuwe activiteiten of producten. Voor deze berichten kunt u zich te allen tijde afmelden. De grondslag voor deze verwerking is gerechtvaardigd belang dan wel toestemming.

Analyses & (markt)onderzoek

Uw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van Slimvitaal en aan haar gelieerde ondernemingen te verbeteren. Ook kunnen we u vragen of u mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. U beslist zelf of u hieraan mee wilt doen door wel of geen toestemming te geven. De grondslag voor deze verwerking is dan ook toestemming.

Rapportage

Slimvitaal verwerkt gegevens van deelnemers voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes/projecten effectief zijn. Deze rapportages bevatten geen gegevens van individuen maar bevatten enkel informatie over bepaalde groepen en zijn gebaseerd op bijvoorbeeld het aantal (nieuwe) deelnemers. De grondslag voor deze verwerking is gerechtvaardigd belang.

Contact met bezoekers

Als u contact met ons opneemt of wij contact met u opnemen per telefoon, e-mail, chat of op een andere manier, dan worden uw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Slimvitaal later zien dat er al eerder contact met u is geweest en waarover. Zo kunnen wij u sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen. Afhankelijk van de vraag is de grondslag voor deze verwerking uitvoering van een contract, gerechtvaardigd belang of toestemming.

Hoe gaan wij om met de beveiliging van uw gegevens?

Slimvitaal zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen zoals toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat uw gegevens niet voor alle medewerkers van Slimvitaal zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

Maakt Slimvitaal bij de verwerking van gegevens gebruik van diensten van derden?

Slimvitaal maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Daarnaast komen we overeen dat zij uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en dat uw gegevens verwijderd worden zodra ze niet meer nodig zijn. De derde partijen waar Slimvitaal gebruik van maakt zijn bijvoorbeeld de beheerder van onze website, het laboratorium waarmee we samenwerken en leveranciers van producten (die hun producten rechtstreeks naar de klanten van Slimvitaal sturen). Zowel de medewerkers van Slimvitaal als de andere partijen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Verstrekt Slimvitaal gegevens aan derden?

Slimvitaal verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Slimvitaal kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Hoe kunt u invloed uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens?

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

Inzage gegevens

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

Rectificatie gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

Wissen gegevens

U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat u uw toestemming intrekt, omdat u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar u toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien Slimvitaal de gegevens niet meer nodig heeft maar u de gegevens nog nodig heeft voor een rechtsvordering en wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar.

U verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

Bezwaar tegen verwerking

U heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Dit bezwaar zal altijd worden toegekend, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Slimvitaal of een derde.

Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag u altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Vragen en contactgegevens

Wilt u gebruik maken van een van uw rechten, dan doet u dat als volgt. U kunt uw verzoek versturen naar dit e-mail adres. Of u kunt per post een verzoek sturen naar:

Slimvitaal
O.v.v. Privacyverzoek
Eosstraat 476
1076 DT  Amsterdam

Vermeld bij uw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld uw naam, adres en telefoonnummer. Slimvitaal zal voor verificatie contact opnemen middels de verschafte contactgegevens. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvangt u een reactie.

Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Slimvitaal kunt u een e-mail sturen.

Bij Slimvitaal doen we ons uiterste best om uw privacy te waarborgen en ervoor te zorgen dat we voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Mocht u desondanks van mening zijn dat wij niet op de juiste manier zijn omgegaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

© 2021 Slimvitaal.